Torah: Numbers 16: – 18:32, “Korach” (Korah … )

Haftorah: Samuel 11:14 – 12:22

New Testament: Romans 13:1 – 7

Gospel: John 1:1 -14,”Hadavar” (The Word … )