Torah: Deuteronomy 16:18 – 21:9, “Shoftim” (Judges … )

Haftorah: Isaiah 51:12 – 52:12

New Testament: Acts 3:22 – 23

Gospel: John 1:19 – 21, “Adut Yochanan” (Testimony of John … )