Torah: Deuteronomy 1:1 – 3:22, “Devarim”  (Words … )
Haftorah: Isaiah 1:1 – 3:27
New Testament: Acts 9:1 – 21
Gospel: John 3:1 -21, “Nachdimus” (Nicodemus …. )